Pikefossen

Opplev den utrolige historien om den tøffe og snarrådige jenta, Miija, som mot alle odds overlevde en dramatisk ferd utfor en foss. Dette er sagnet om hvordan en foss fikk navnet Pikefossen.

Innledning

Samisk kultur og historie er et viktig tema i læreplaner, også i Fagfornyelsens oppdaterte læreplaner. Likevel er det ofte utfordrende for lærere å lage gode undervisningsopplegg knyttet til samisk språk, folk og kultur. Noe av årsaken til dette, kan være at det å finne læringsressurser som er enkelt tilgjengelig for både lærer og elever, er ikke alltid like lett.  

Pikefossen er et mobilspill basert på et gammelt samisk eventyrsagn ved samme navn (nordsamisk: Nieidagorži). Appen er en interaktiv bildefortelling om Miija, en ung jente som jobber som tjenestejente hos et ektepar. En dag er Miija ute og gjeter regnflokken til ekteparet, blir flokken angrepet av en jerv, og halvparten av flokken blir jaget på elven. Fortellingen er en historie om prøving og feiling, å være modig i møte med farer, nestekjærlighet og tilgivelse.

Fortellingen serveres oss via bilder eller små animerte sekvenser og en rolig fortellerstemme med enkelt og barnevennlig språk. Etter at fortellerstemmen har fortalt ferdig en sekvens, blar spilleren videre ved å trykke på en pil nede i høyre hjørne. Man kan bla tilbake i fortellingen med en tilsvarende pil i nedre venstre hjørne. Med disse to pilene kan man raskt navigere seg frem og tilbake i fortellingen. Med jevne mellomrom må man spille et lite minispill, som å hjelpe Miija å spille fadno-fløyte, gjete rein, og navigere ned en farlig elv. 

Spillet er svært enkelt å spille, og tar heller ikke særlig lang tid – regn med å være ferdig etter 10 minutter.

 

Spillet passer best for elever fra 1. til 4. trinn, eller av barn ned i fireårsalderen. Det kan også spilles av eldre elever, skjønt de eldste elevene kan kanskje synes at spillet er noe enkelt eller kjedelig. Det beste er om du som lærer gjør vurderingen selv – du kjenner elevene dine best!

Spillet er tilgjengelig både på Android og iOS.

Slik gjør du

Det at spillet er såpass kort og enkelt, gjør at det passer inn i flere ulike opplegg. Dette gir også sine begrensninger, som at spillet ikke bør danne grunnlag for et undervisningsopplegg helt alene. Et nyttig utgangspunkt for undervisning med Pikefossen, og spill generelt, er å bruke spillene som en inngangsportal til relaterte temaer. Spillet kan tjene som elevenes første møte med nytt innhold, eller gi dem et nytt perspektiv på et fenomen de kjenner fra før. I alle tilfeller kan spillet tjene som en inngangsportal til flere ulike temaer, ved å by elevene på en spillopplevelse som kan gi grobunn for spørsmål, refleksjon, undersøkelse og undring. Den lavest hengende frukten er uansett å bruke spillene som et utgangspunkt for dialog og refleksjon, gjerne knyttet til andre undervisningsaktiviteter. Her bør elevene oppfordres til å lytte grundig til hverandre og stille hverandre spørsmål, mens læreren gir fra seg deler av kontrollen og stiller autentiske spørsmål med flere mulige svar, i stedet for å være på jakt etter «det korrekte svaret». Spillet kan også, litt avhengig av elevene, deres smak, og situasjonen, skape motivasjon gjennom å engasjere elevene i situasjonen. Dette er ikke det samme som at spillet motiverer til læring generelt – det må ikke forstås som «brokkoli med sjokoladetrekk». Derimot kan spill være en morsom og leken tilnærming til forskjellige faglige emner. I så fall er man allerede et godt stykke på vei!

 

Pikefossen kan danne utgangspunkt for en rekke ulike opplegg. Nedenfor får du presentert et forslag til opplegg i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og musikk. Disse forslagene kan også danne utgangspunkt for et tverrfaglig opplegg, hvor spillet tjener som inngangsportal til de aktuelle temaene. Felles for alle fag og opplegg er uansett at spillet skal tjene som en oppvarmingsaktivitet, for å gi elevene “mentale knagger” å henge kunnskapen sin på, for å bli litt nysgjerrig, og for å bli introdusert for ting de ikke kunne fra før.

 

Elevene kan spille alene eller i par, alt etter hva du som lærer mener er best for din elevgruppe.

 

 

Norsk:

Som en gjenfortelling av et samisk eventyrsagn er Pikefossen både tilgjengelig, morsomt og enkelt. En av de enklere måtene å bruke spillet på, er å lese det som en sammensatt tekst. Her kan elevene spille alene, i par eller grupper. For å få ekstra mye ut av spillet, bør du be elevene diskutere handlingen i spillet, enten underveis eller ved spillets slutt. Bruk spillet som et utgangspunkt for faglig samtale rundt fortellingen, dens verdier og dens moral. Bring gjerne samtalen ut i en videre kontekst, slik du gjerne pleier å gjøre når klassen diskuterer norskfaglige tekster. Da kan du stille dem spørsmål som:

-       Hvorfor ble mannen så sint på Miija? Hva synes dere om måten han reagerer på?

-       Hvordan burde han reagert? Hva hadde dere gjort?

-       Hvorfor er ikke Miija sint på mannen når hun treffer ham igjen i slutten av spillet? Hva hadde du gjort?

-       Hva er moralen i spillet? Hva er temaet?

-       Hvilken rolle har de små spillsekvensene i fortellingen? Hva gjør de med måten vi forholder oss til fortellingen på?

Ellers oppfordres du som lærer til å stole på din egen faglige intuisjon! Spill i norskfaget kan behandles som alle andre sammensatte tekster, ut danne utgangspunkt for litterære samtaler og analyser. Du kan også vurdere å knytte denne tematikken opp til læreplanmål fra KRLE (se utvalgte læreplanmål nedenfor).

 

Her kan du også be elevene skrive en liten analyse av spillet. Da er det greit å gi elevene en liten skriveramme.

Her er et forslag til en skriveramme som kan hjelpe elevene med å skrive en kort analyse av spillet. 

Innledning

Fortell kort om spillet, og hva det forteller.

Hoveddel.

Her skriver du litt mer om hva man gjør i spillet, hva som skjer, og hva det handler om, med egne ord. Skriv en rask oppsummering av eventyret. Hva skjedde, og hvorfor? 

Hva tror du eventyret handler om? Tror du det har noe det vil lære oss? Velg en av setningene under, eller finn på noe selv.

Jeg tror at sagnet handler om å være modig, fordi…

Jeg tror at sagnet handler om skjebnen, fordi…

Jeg tror at sagnet handler om at det er viktig å tilgi, fordi…

 

Avslutning

Hva tenker du etter å ha spilt spillet? Likte du spillet? Hva likte du? Hvorfor, hvorfor ikke?

 

Stedsnavn

Spillet forteller sagnet om hvordan Pikefossen fikk sitt navn. Fossen ligger i Kautokeino, og er et fossefall i Kautokeinoelva. Derfor kan spillet være et fint utgangspunkt for å lære om stedsnavn. Selv om stedsnavn ikke er nevnt mange steder i læreplanverket (med unntak av samiske stedsnavn i læreplan i norsk etter 7. trinn – som spillet også kan være et element av), ligger det mange muligheter her. Stedsnavn kan være et spennende møtepunkt mellom norskfaget og historiefaget, og her kan spillet fungere som en introduksjon til et undervisningsopplegg om eller refleksjon rundt hvordan stedsnavn oppstår. Oppleggene kan gjerne være tverrfaglige. Her kan elevene oppfordres til å utforske stedsnavn i nærområdet, lære om større og mer kjente stedsnavn, eller dikte opp nye eventyr og sagn om hvordan steder nært og fjernt fikk navnet sitt.

 

Samfunnsfag og naturfag

I samfunnsfag og naturfag kan spillet være en innledende øvelse til et tverrfaglig prosjekt om samisk kultur og/eller historie. Her kan man ta utgangspunkt i forholdsvis spesifikke elementer fra spillet, for eksempel i forslaget under, som tar utgangspunkt i reindrift.

 

Her kan man gjerne varme opp med en liten runde med aktivering av forkunnskaper. Hva er reinsdyr? Hva brukes de til? Hva er forholdet mellom samisk kultur og reindrift? Hvordan foregår reindriften?

 

Her kan man gjerne følge opp med en liten dokumentar om reindrift. Her ligger det flere videoer på YouTube og andre nettressurser, for eksempel denne: https://www.youtube.com/watch?v=gJf70nyyiMI

 

Deretter kan undervisningen dreie seg videre mot etisk dyrehold og dyrevelferd. Hvordan behandler mennesker husdyr? Hvordan kan dette knyttes til bærekraftig utvikling, eller etikk?

Man kan også rette undervisningen mot forholdet mellom mennesker og dyr i et historisk perspektiv? Når begynte mennesker å holde husdyr? Hvilken nytte har man av dem? Hvordan har menneskers husdyrhold påvirket miljøet?

 

Du kan også vurdere å knytte denne tematikken opp til læreplanmål fra KRLE (se utvalgte læreplanmål nedenfor).

 

 

Musikk

Musikk og instrumenter spiller viktige roller i de fleste kulturer og folketradisjoner. Fløyten Miija spiller på, er en fadno-fløyte, et gammelt og tradisjonelt samisk musikkinstrument. I musikkfaget kan spillet brukes som en inngangsport for å pirre elevenes nysgjerrighet rundt samisk musikkultur. Det kan brukes som starten på et større undervisningsopplegg om folkemusikk og kultur, både samisk, norsk og fra andre land. Her kan klassen finne frem til, og sammenligne forskjellige kulturelle musikkinstrumenter med hverandre, utforske samisk joik og i hvilke sammenhenger den synges, eller andre relevante oppgaver. Elevene kan også inviteres til å forsøke å gjenskape sangen Miija spiller på fløyta si, enten på en egen fløyte i timen, eller ved hjelp av enkel musikkprogramvare til mobil eller datamaskin (f.eks. GarageBand til iOS og Mac).

 

Fagfornyelsen – tverrfaglige emner

 

Folkehelse og livsmestring

Spillet kan leses som en fortelling om mellommenneskelige relasjoner. Her kan måten hovedpersonen Miija reagerer på mannens ugjerning mot henne, tjene som et eksempel på hvordan man kan behandle sine medmennesker, selv om disse har gjort oss imot. Elevene kan også oppfordres til å innta mannens perspektiv: han angrer jo, og vi mennesker ønsker å bli tilgitt, selv om vi har gjort noe galt!

Bærekraftig utvikling

En viktig del av bærekraftig utvikling er hvordan mennesker forvalter naturressurser. Her kan refleksjon rundt husholdningsdyr og landbruk, med utgangspunkt i samisk reindrift, være utgangspunkt for diskusjon, læring og refleksjon rundt hvordan mennesker kan holde husdyr, men samtidig ta vare både på dyrenes velferd og miljøet rundt.

 

 

 

 

Barnehage

Spillet er også godt egnet for bruk både i samiske barnehager, og andre barnehager med samiske barn. I rammeplanen for barnehager står det at barnehager med samiske barn gi barna “støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor”, at “også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold”, og at “ det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk”. Ettersom spillet har både norsk og samisk tale, og bærer med seg en del av samisk kultur, kan spillet fint brukes som en del av språk- og kulturopplæring i barnehagen. Her kan barna også gjerne spille i par, og spillet kan brukes som samtaleemne, eller som en del av andre opplegg som tar for seg samisk kultur, historie og språk. Man kan også bruke minispillene til f.eks. telletrening for de minste.

Mål

Mål

Alle kompetansemålene er hentet fra de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

Kompetansemål etter 4. trinn:

Norsk

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • lese tekster med flyt og forståelse og 
 • bruke lesestrategier målrettet for å lære
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Musikk

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Naturfag

 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

Samfunnsfag

 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap
 • presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no

 

KRLE

 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Utstyr

 

Spillet kan spilles på nettbrett eller smarttelefon, og kjøpes på Appstore eller Google Play. Det enkleste er å følge linken på spillets hjemmeside. 

Tips

 

Spill spillet igjennom for deg selv før du gir det til elevene, gjerne mer enn en gang. Ha hele tiden fagene dine i bakhodet mens du spiller, og grip de ideene som måtte by seg, og la deg inspirere av forslagene ovenfor. De beste spilloppleggene er gjerne dem man kommer på selv!

Her er en liten video fra spillet, om du ønsker et raskt inntrykk av hvordan det ser ut: https://www.youtube.com/watch?v=UJNcu5XV8mg

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Áhkobiemmu - Bestemors gutt

  «Áhkobiemmu - Bestemors gutt» er et eventyr om den foreldreløse samiske gutten Áhkobiemmu. Etter å...
 • Nordlysbarna

  Nordlysbarna er et eventyr om en søskenflokk som ble tatt av Nordlyset, og om hvordan Nordlyset...
 • Gutten som lurte Stallo

  Gutten som lurte Stallo er en morsom og litt skummel historie basert på et samisk folkeeventyr som...

Relaterte blogginnlegg

 • Utvikling av læringsspill ved Nord-Gudbrandsdal VGS

  Som en del av siste syklus i iTEC-prosjektet, har IT-elever ved Nord-Gudbrandsdal VGS laget læringsspill.
 • Spillportalen Steam i skolen

  Å kjøpe inn spill for bruk i skolen kan noen ganger by på endel logistikk. Det kan være vanskelig å få tak i nok fysiske kopier av spillet, og elev-PCer har i stadig mindre grad et optisk drev til å faktisk kunne benytte seg av en fysisk kopi. På spillportalen Steam kan man kjøpe og installere spill over nett.
 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.

Finn oss på sosiale medier